en es cat

CODA

La Closca de Can Torrella

El sistema constructiu triat per a la construcció del cobert és una estructura d’entramat de fusta lleugera, format per 2 grans arcs de descàrrega que descansen al terra als 4 extrems del cobert. La forma resultant és una closa de doble curvatura, auto estable i capaç de distribuir les sol·licitacions cap al terreny.
La coberta proposada és una làmina tèxtil de PVC reforçat amb fibra, patronada i segellada per a que s’adapti a la perfecció a l’estructura de fusta.
 El pes total del cobert és molt baix (comparat amb obra tradicional), el que és un punt a tenir en compte sobretot sabent on descansarà l’estructura, intentant així fer el reforç mínim de fonamentació o inclús no haver de reforçar-la. Segons l’estudi de càrregues, es dimensionarà l’estructura, amb els marges de seguretat convenients per a assegurar l’estabilitat del sistema, així com la transmissió d’esforços a l’estructura existent (actual aparcament).