en es cat

CODA

Ipomea

El para-sol Ipomea és un mòdul de baix cost que floreix a qualsevol lloc on una acció necessita un cobert. Ja sigui de manera individual o agrupats, els pètals d’ aquestes estructures auto-portants ofereixen aixopluc i organització espacial a les activitats i actors que s’ hi allotja.
La forma prové de les propietats del material i de la topologia geomètrica. Als elements amb flexió activa la geometria corbada final s’ aconsegueix a través del doblegat elàstic on la distribució de les tensions no és constant. Els màxims de tensió localitzats limiten la càrrega de disseny de tota l’ estructura. Els sistemes restrictius es poden utilitzar per a optimitzar la forma dels elements doblegats elàsticament per a aconseguir una corba contínua i així una distribució homogènia de les tensions. A més, milloren la rigidesa general del sistema híbrid significativament. A banda de la millora estructural, els sistemes restrictius ofereixen un rang de formes més elevat que la corba “elàstica” estricte.