en es cat

CODA

Núvol de fil

L’estratega consisteix a cobrir la major superfície possible amb ombra i humitat a través de 3 hits: una xarxa de pescar enorme, molt barata; un perímetre resistent però elàstic i que incorpora humidificadors, tub de fibra de vidre estàndard; una estructura temporal assequible, unes plataformes elevadores.
En aquesta estructura tèxtil el tensat es realitza de manera molt pràctica i amb pocs elements, ja que l’element perimetral i la xarxa de pesca es rigiditzen recíprocament. Aquest tensat es basa en la deformació elàstica del tub de fibra de vidre que prèviament ha quedat pandejada degut a les restriccions imposades al replanteig. Aquest tipus d’estructura s’assembla a les estructures de creixement hiperbòlic, on el creixement radial es va incrementant produint guerxaments laterals de l’ànima. Els coneguts com a Ballarines Espanyoles utilitzen aquest principi per a nedar a l’oceà, i les superfícies mínimes d’Enneper són característiques del creixement progressiu del tamany de la seva vora.